تضمین کیفیت

“مجموعه اقدامات برنامه ريزي شده و سيستماتيک ضروري براي فراهم آوردن اطمينان کافي از اينکه يک فرآورده يا خدمت خواسته هاي کيفي مشخصی را برآورده مي سازد”.
به عبارت ديگر تضمين کيفيت همراه سازي همه فعاليت ها و وظايف يک سازمان است به قسمتي که هيچ يک تابع ديگري نبوده و هر يک به شکل سيستماتيک برنامه ريزي، کنترل و اجرا شود. از طرفی، نظارت و ارزیابی منطم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک پروژه، سرویس، سیستم یا وسیله است که احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند.
براي اطمينان از کيفيت يک محصول قبل از هر چيز بايستي تمامي نيازمندي ها براي معرفي کلي آن ارائه شود، به عبارت ديگر نيازمندي هاي مشتري بايستي با جزئيات کامل و وضوح کافي بيان شوند و هيچ شبه اي در مورد آن ها وجود نداشته باشد. جمع آوري کليه اطلاعات، برنامه ريزي تمام فعاليت ها و تشريح دقيق دستورالعمل ها همگي بايستي قبل از شروع هر فعاليتي انجام گيرد. پس از آن بايستي کنترل مناسب براي اين فعاليت ها گرفته شوند.
تضمين كيفيت كل مسير توليد محصول را با ديد كيفي تحت نظر داشته و با توليد و كنترل مستندات هر مرحله مي تواند اين اطمينان را به استفاده كنندگان از محصولات و افراد ناظر بدهد كه محصول توليد شده از كيفيت لازم برخوردار بوده و به سمت بهتر شدن نيز در حال حركت است. تضمين کيفيت بيش از هر چيز نيازمند يکپارچگي و کنترل کليه عناصري که درون يک مجموعه عمليات قرار دارند، مي باشد به قسمي که هيچ کدام به ديگري وابسته نباشند.
اين عناصر جنبه هايي مانند بازاريابي، طراحي، تدارکات، ساخت، نصب، مالي، اداري، ‌فروش، راه اندازي و حتي از کاراندازي را در بر مي گيرد.

شرح وظایف تضمین کیفیت :

مهمترین مسئولیت‌های تضمین کیفیت شغل مدیر تضمین کیفیت یا مسئول تضمین کیفیت در زیر لیست شده است

 • شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری آن
 • همکاری در تدوین استراتژی‌های سازمان و طرحریزی اهداف و برنامه‌های کیفیت
 • پیگیری تحقق اهداف و برنامه‌های کیفیت و گزارش دهی به مدیریت ارشد
 • همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • تدوین یا بازنگری مستندات موردنیاز فرآیندها از طریق مستندسازی شامل روش اجرایی، دستورالعمل و فرم‌ها با همکاری مسئولین فرآیندها
 • درخواست اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
 • پیگیری اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه بمنظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
 • ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود فعالیت ها به مدیریت ارشد
 • همکاری در پایش واندازه گیری فرآیندهای سازمان
 • همکاری با کارشناسان فنی و تولید جهت تدوین استانداردهای محصول/خدمات.
 • دریافت نتایج پایش و اندازه گیری فرایند از سایر فرآیند ها .
 • نظارت بر تحت کنترل قرار گرفتن مدارک سیستم مدیریت
 • نظارت بر تحت کنترل قراردادن مدارک با منشاء برون سازمانی
 • به روز آوری الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول و خدمات
 • بررسی درخواست تغییر مدارک و بررسی آن
 • نظارت بر عملکرد فرآیندهای سیستم مدیریت و ارائه گزارش به مدیریت .
 • تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت سیستم مدیریت کیفیت به مدیریت ارشد . همکاری در تجزیه و تحلیل نمودارها و گزارش های دریافتی از فرآیندها.
 • تعیین تیم ممیزی داخلی و همکاری در اجرای ممیزی داخلی .
 • تهیه گزارش ممیزی داخلی و ارائه آن به مدیریت ارشد .
 • اعلام برنامه ممیزی داخلی به کلیه فرآیند ها .
 • پی گیری عدم انطباق های ممیزی ها و همکاری جهت بر طرف نمودن آن .
 • نگهداری سوابق ممیزی های داخلی و خارجی .
 • ارتباط با سازمان بیرونی از جمله شرکت های صدور گواهی دهنده و بازرسی در خصوص مسائل سیستم مدیریت .
 • بازنگری مستندات سیستم مدیریت سالیانه .
 • جمع آوری گزارشات مورد نیاز جهت جلسات بازنگری مدیریت و ارائه آن به مدیریت ارشد .
 • پیگیری مصوبات جلسه بازنگری مدیریت و گزارش وضعیت تحقق آن به مدیریت ارشد .
 • تهیه گزارش از وضعیت تحقق اهداف و ارائه به مدیریت ارشد .
 • تعیین نیازهای آموزشی
 • ارتباط با ذی نفعان در خصوص مسائل کیفیت محصول یا خدمات و سیستم مدیریت نظیر شرکت گواهی دهنده خارجی و …
 • حصول اطمینان از انظباق فرآیندهای تولید و ساخت با الزامات و مقرراتی قانونی.
 • ارزیابی نیازها و الزامات مشتریان جهت اطمینان از برآورده سازی آن‌ها.
 • همکاری در تعیین مشخصات کیفیت محصول یا خدمات با واحد مهندسی یا کیفیت.
 • و …