در صورت تمایل به همکاری در شرکت بانی نو، فرم مخصوص به نوع فعالیت خود را پر کنید

</p>
<p style="text-align: center;">اپراتور تولید</p>
<p>

اپراتور تولید

</p>
<p style="text-align: center;">فنی و مهندسی تولید</p>
<p>

فنی و مهندسی تولید

</p>
<p style="text-align: center;">حسابداری و امور مالی</p>
<p>

حسابداری و امور مالی

</p>
<p style="text-align: center;">نگهبان</p>
<p>

نگهبان

</p>
<p style="text-align: center;">آشپز و آبدارچی</p>
<p>

آشپز و آبدارچی

</p>
<p style="text-align: center;">انباردار</p>
<p>

انباردار

</p>
<p style="text-align: center;">تحصیلدار</p>
<p>

تحصیلدار

</p>
<p style="text-align: center;">کارمند اداری</p>
<p>

کارمند اداری

</p>
<p style="text-align: center;">بازرگانی و تامین</p>
<p>

بازرگانی و تامین

</p>
<p style="text-align: center;">منشی و امور دفتری</p>
<p>

منشی و امور دفتری