کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت به عنوان یکی از مهمترین واحد های عملیاتی وظیفه تعریف، اندازه گیری و پایش پارامترهای کیفی و جلوگیری از تولید و ارسال محصول نا منطبق را بر عهده دارد.کنترل  کیفیت علاوه بر دسترس پذیر کردن  کیفیت، بهره وری  فعالیت سازمان را نیز افزایش میدهد. در این راستا بسته به نوع عوامل موثر در کیفیت و وسعت حوزه ی بررسی، کنترل کیفیت آماری، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت فراگیر مطرح شده اند. هر یک از کنترل های اشاره شده به مقدمات و ابزاری نیاز دارند که طراحی و پیاده سازی آنها در مهندسی صنایع  و سیستم  ها مورد مطالعه قرار میگیرند.

حفظ استانداردهای تعیین شده،کشف و تصحیح انحرافات پروسه درعمل و ارزیابی کارایی واحد ها و افراد.

1-کنترل طرح محصول و هم چنین طرح فرایند.
2-کنترل مواد ورودی.
3-کنترل حین تولید به منظور اقدامات پیشگیرانه.
4-مطالعات ویژه در فرایند با هدف ریشه یابی مشکلات اصلی.

1-خطاهای انسانی.
2-مواد اولیه.
3-ماشین آلات و ابزار آلات.
4-محیط تولید.
5-ضعف در طراحی.

1-ادعای خسارت.
2-برگشت محصولات تولید شده.
3-هزینه های اصلاحی.
4-هزینه های پیشگیرانه.
5-سلب اعتماد مشتریان از سازمان

جدیدترین اخبار و مقالات