رعایت اصول اخلاقی و رفتار حرفه ای

توجه به منافع کلیه ذینفعان 

صیانت از کرامت انسانی

رقابت سالم

ارتقای فرهنگ اهمیت کیفیت و مشتری

استاندارد سازی کلیه فعالیت ها و تضمیین کیفیت محصول

افزایش بهره وری در سازمان

مدیریت خطی (line management) و مشارکت حداکثری

روحیه پاسخگویی و شفافیت

حفظ ایمنی و بهداشت و محیط زیست

افزایش انگیزه کاری

ثبت و افزایش دانش سازمان