بطری 2700 امو

بطری مایع لباشسویی 2700 میلی لیتر امو OMO که به سفارش شرکت یونیلیور تولید می شود.

بطری امو

این بطری  در  رنگ های مختلف  و  به سفارش شرکت یونیلیور تولید می شود .