درب بطری چند منظوره نوین پاک شرق

درب بطری چند منظوره قابل استفاده برای بطری های مواد ضدعفونی کننده به سفارش شرکت نوین پاک شرق

درب بطری چند منظوره

این درب در  رنگ سفید  و  به سفارش شرکت نوین پاک شرق  تولید می شود .